MEDIA truyền thông

Operation điều hành

Investors giới đầu tư

4 - Controller Network hệ thống quản trị và điều hành

- Hợp đồng

- Bản NIêm Yết

- Sang nhượng

- Tăng / Giảm vốn

- Liên hệ Tổng Đài

- Liên hệ Điều hành

- Chi và Thu

- Thuế

- Kho hàng

- Vận chuyển hàng

kết nối qua Internet

- Mật mã riêng biệt       cho mỗi cá nhân