THƯƠNG HIỆU

- Đầu tư Thương hiệu được dựa trên các             thông số minh bạch (Thuế, Lợi nhuận...)

- Đầu tư Thương hiệu cũng dựa trên sự  lượng   định may rủi tùy từng đối tác

- Đầu tư Thương hiệu dành cho những cổ           đông không chuyên môn hoặc không quan     tâm về nguồn sản xuất, sản phẩm

- Đầu tư Thương hiệu có thủ tục đơn giản hóa   hơn đầu tư Sản phẩm  

Tìm hiểu thương hiệu:

Thị trường

Quá trình sản phẩm

Tham khảo

Liên lạc trực tiếp

Các thương hiệu đang lưu hành trên thị trường

   Đầu Tư Tự Do

- Cổ phần công ty

- Hạng mục số lượng hàng

Đại diện vùng

Độc quyền (sang nhượng)